Política de privacitat i tractament de dades personals

El Reglament general de protecció de dades (GDPR) (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR), la Llei orgànica (ES) 15/1999 del 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret (ES) 1720/2007 del 21 de desembre (RDLOPD).

General

El restaurant Kriti és propietat de Anuradha Jatia. Té el seu domicili al carrer Passatge de Sert 6, Barcelona, ​​08003 amb NIF nº Y3142538Q i adreça de correu electrònic hola@kritiveg.es garanteix expressament que les dades que ens proporcioni es mantenen amb absoluta confidencialitat i d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Tractament de les vostres dades personals

L’informem que les dades recollides al lloc web www.kritiveg.es durant el procés de registre d’usuaris o emplenant formularis, sol·licituds d’informació o subscripcions a butlletins d’informació s’inclouran en un fitxer de tractament automatitzat i s’utilitzaran en el formulari i amb les limitacions i drets que atorga la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en particular: Enviar informació sobre les novetats editorials del Restaurant Kriti, respondre a la informació sol·licitada, convidar esdeveniments organitzats o participar-hi Restaurant Kriti, informa de promocions i / o descomptes.

Temps de conservació: es conservaran les dades personals i les obtingudes per hàbits de navegació i consum mentre la persona interessada no anul·li el consentiment exprés. La legitimitat del tractament de dades és la relació que manté amb l’interessat així com el consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions comercials.

1. Responsabilitat:

El restaurant Kriti és responsable de la custòdia de les dades obtingudes en els seus registres. Custòdia segura utilitzant tots els mitjans al nostre abast i el seu correcte ús per part de companyies de tercers a les quals se’ls transfereixi per tal de realitzar el lliurament de les mercaderies adquirides a través de la plataforma www.kritiveg.es.

2. Dades personals:

Totes les dades registrades que ofereixen els usuaris, seran tractades de forma confidencial pel Restaurant Kriti respectant i complint les disposicions vigents sobre protecció de dades LO 15/1999 del 13 de desembre com a base i de manera transparent com s’indica al nou GDPR Reglament general de protecció de dades que va entrar en vigor el maig del 2016 i d’aplicació obligatòria a partir del maig del 2018.

Dades personals: qualsevol informació relativa a persones identificades o identificables. Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades personals, sigui quina sigui la forma o la modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.

Tractament de dades: operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no automatitzat que permeten la recollida, registre, conservació, processament, modificació, bloqueig i cancel·lació, així com la transferència de dades resultants de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, o de caràcter públic o privat, o organisme administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament.

Afectat o interessat: el titular natural de les dades sotmeses al tractament a què fa referència l’apartat c) d’aquest article.

Procediment de dissociació: tot el tractament de dades personals de manera que la informació obtinguda no es pugui associar a una persona identificada o identificable.

Responsable del tractament: la persona física o jurídica, l’autoritat pública, el servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb d’altres, processi dades personals en nom del responsable del controlador.

Consentiment de l’interessat: qualsevol expressió de voluntat, gratuïta, inequívoca, específica i informada, a través de la qual l’interessat consent al tractament de dades personals que li concerneixen.

Cessió o comunicació de dades: qualsevol divulgació de dades feta a una persona diferent de la persona interessada.

Fonts accessibles al públic: aquells fitxers la consulta dels quals pugui realitzar-se per qualsevol persona, no impedida per una norma limitant o sense més demanda que, en el seu cas, el pagament de la contraprestació.

Es consideren fonts d’accés públic, exclusivament, el cens promocional, les guies telefòniques en els termes que preveu la seva normativa específica i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals que només contenen les dades de nom, títol, professió, activitat, titulació acadèmica, adreça i indicació de pertinença al grup. Així mateix, els diaris i butlletins oficials i mitjans de comunicació tenen el caràcter de fonts d’accés públic. Les dades personals només es poden recopilar per al seu tractament, així com sotmetre-les a aquestes, quan correspongui, rellevants i no excessives en relació amb l’abast i els propòsits específics, explícits i legítims per als quals es van obtenir. Les dades personals objecte de tractament no es poden utilitzar amb finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals s’havien recollit les dades. El tractament posterior d’aquests amb finalitats històriques, estadístiques o científiques no es considerarà incompatible. Les dades personals seran exactes i actualitzades de manera que responguin de manera veritable a la situació actual de l’afectat. Si les dades personals registrades es mostren inexactes, total o parcialment o incompletes, seran cancel·lades i substituïdes d’ofici per les corresponents dades rectificades o completades, sense perjudici de les facultats concedides als afectats per l’article 16. Dades personals es cancel·laran quan deixin de ser necessaris o siguin rellevants per al propòsit per al qual van ser recollits o registrats. No es conservaran de manera que permeti identificar la persona interessada durant un període superior al necessari per a les finalitats en què van ser recollides o registrades. El procediment pel qual, excepcionalment, els històrics, estadístics o científics d’acord amb la legislació específica, es decideix mantenir dades completes. Les dades personals s’emmagatzemaran de manera que permeti l’exercici del dret d’accés tret que siguin legalment cancel·lades. Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, injustos o il·lícits. Totes les dades recollides s’utilitzen degudament en els aspectes inclosos en la llei GDPR vigent. En cap moment es lliurarà a tercers per a la seva difusió o es mantindrà l’ús indegut i es mantindrà la seva custòdia.

Les dades de transacció en cap cas seran registrades ni en un dipòsit intern, el seu ús i la responsabilitat de seguretat de l’usuari-client en termes de gestió de la seguretat s’han de gestionar amb la vostra entitat bancària o plataformes de pagament contractades a aquest efecte. Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer sota la responsabilitat de Kriti Restaurant, amb l’objectiu de gestionar el processament i l’execució de la vostra comanda. Haver concedit prèviament el consentiment exprés,

Utilitzarem la vostra adreça de correu electrònic per enviar comunicacions comercials. Podeu donar-vos de baixa d’ells en qualsevol moment enviant un missatge al nostre contacte a hola@kritiveg.es.

3. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Després d’haver concedit el seu consentiment exprés tal com s’estableix al GDPR, utilitzarem la vostra adreça de correu electrònic per enviar comunicacions comercials. Podeu donar-vos de baixa d’elles en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte descrita aquí o fent clic a l’enllaç que s’hi proporciona al correu electrònic amb aquesta comunicació comercial. A menys que consentiu expressament la continuació de l’ús de les vostres dades personals, aquestes quedaran bloquejades un cop executada la comanda i el preu de compra s’hagi pagat íntegrament. Les vostres dades personals se suprimiran després del termini legalment establert per al compliment de les nostres obligacions mercantils i fiscals, sempre que no hagueu autoritzat expressament la continuació del seu ús.

4. Destinataris de dades personals:

Les vostres dades personals seran comunicades a l’agència de transport responsable de l’enviament de la mercaderia. Així mateix, les vostres dades seran transferides, si escau, a l’entitat de crèdit que presta serveis de pagament en el marc de la gestió de pagaments.

5. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

L’usuari té dret a accedir per registrar les seves dades, especialment la seva rectificació o cancel·lació de la tutela i oposició. Amb aquesta finalitat, qualsevol modificació haurà de ser sol·licitada per escrit i signada per l’usuari o per la persona que la representi a l’adreça: Restaurant Kriti, Passatge de Sert 6, 08003, Barcelona o bé per correu electrònic a hola@kritiveg.es.

6. Dades de la targeta de crèdit:

El restaurant Kriti mai rep les dades de la targeta de crèdit, s’envien directament al sistema corresponent del banc, que tramita els ingressos i ens notifica el funcionament.

7. Seguretat:

El restaurant Kriti adopta totes les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de la vostra informació personal. Només el personal autoritzat té accés a les bases de dades que emmagatzemen informació dels usuaris o als servidors que allotgen el nostre servei.

8. Modificacions:

El Restaurant Kriti es reserva el dret a modificar la seva política de confidencialitat a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudència o d’acord amb els vostres criteris o pràctiques comercials. Per a qualsevol pregunta o aclariment sobre la nostra política de confidencialitat, podeu contactar amb nosaltres a l’adreça hola@kritiveg.es.

Actualitzat: 9 de desembre de 2019